Nova redacció de l’apartat 1.2 “Antiguitat en el Cos” de l’Annex I del barem de docents del RD

1.2.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a personal funcionari de carrera, en pràctiques o interí en algun dels cossos al fet que correspongui la vacant: 2,0000 punts. Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

1.2.2 Per cada any de serveis efectius com a personal funcionari de carrera, en pràctiques o interí en altres cossos docents als quals es refereix la LOE del mateix o superior subgrup: 1,5000 punts. Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,1250 punts per cada mes complet.

1.2.3 Per cada any de serveis efectius com a personal funcionari de carrera, en pràctiques o interí en altres cossos docents als quals es refereix la LOE del mateix o superior subgrup: 1,5000 punts. Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,1250 punts per cada mes complet.

1.3 Antiguitat en els cossos de Catedràtics d’Ensenyament Secundari, d’Escoles Oficials d’Idiomes i d’Arts Plàstiques i Disseny. En els supòsits contemplats en aquest apartat 1, al personal funcionari d’aquests cossos, a l’efecte d’antiguitat tant en el centre com en el cos, se’ls valorarà els serveis prestats com a personal funcionari dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a personal funcionari de carrera dels antics cossos de Catedràtics de Batxillerat, d’Escoles d’Idiomes i de Professors de Terme d’Escoles d’Arts Aplicades i Oficios Artístics”.

Es manté igual l’apartat 1.1 “Antiguitat en el Centre” de l’Annex I del RD

1.1.1 Per cada any de permanència ininterrompuda, com a personal funcionari de carrera amb destinació definitiva, en el centre des del qual concursa.

A l’efecte d’aquest subapartat únicament seran computables els serveis prestats com a personal funcionari de carrera en el cos pel qual es concursa. Pel primer i segon anys: 2,0000 punts per any. La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet. Pel tercer any: 4,0000 punts. La fracció d’any es computarà a raó de 0,3333 punts per cada mes complet. Pel quart i següents: 6,0000 punts per any. La fracció d’any es computarà a raó de 0,5000 punts per cada mes complet.

1.1.2 Per cada any com a personal funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d’aquesta situació: 2,0000 punts per any. La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Quan es tracti de personal funcionari de carrera que participi amb caràcter voluntari des del seu primer destí definitiu obtingut per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li sumarà l’obtinguda per aquest subapartat. Una vegada obtingut un nou destí no podrà acumular-se aquesta puntuació.

1.1.3 Per cada any com a personal funcionari de carrera en plaça, lloc o centre que tinguin la qualificació d’especial dificultat, s’afegirà a la puntuació obtinguda pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2 la de 2,0000 punts. La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

No obstant això, no es computarà a aquest efecte el temps que s’hagi romès fora del centre en situació de serveis especials, en comissió de serveis, amb llicències per estudis o en supòsits anàlegs.

Amb la prevista modificació en l’Ordre de normes procedimentals es comptabilitzarà el temps com a funcionari/a interí/na i en pràctiques també a l’efecte de l’apartat 4 de l’Annex I

La puntuació per any d’acompliment de càrrecs directius i de coordinació serà la següent (màxim 20 punts):

– Director de centres públics docents: 4,0000 punts.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,3333 punts per cada mes complet.

– Vicedirector, subdirector, cap d’estudis, secretari i assimilats: 2,5000 punts.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,2083 per cada mes complet.

– Càrrecs de coordinació docent, funció tutorial i figures anàlogues: 1,0000 punt.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,0833 per cada mes complet.

Es modifica l’apartat 1.3.2 de l’Annex II de barem d’inspectors/es del RD

1.3.2 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a personal funcionari de carrera, en pràctiques o interí en altres cossos docents als quals es refereix la LOE: 1,0000 punt. Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,0833 punts per cada mes complet.

 

Clica aquí per veure el document…

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad